Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku od nieruchomości, które są:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • IN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
Czas realizacji  

Informację o nieruchomościach IN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. 2. Przyjęcie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

  Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych