Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą

Wydanie karty dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska
państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem
zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego

UWAGA: Do realizacji wniosku o kartę
EKUZ należy wybrać właściwy Oddział NFZ, zgodnie ze zgłoszonym do ubezpieczenia adresem zamieszkania wnioskującego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Osób ubezpieczonych w NFZ

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy - należy dołączyć dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS
 • Wyjazd w związku z poszukiwaniem pracy - należy dołączyć dokument U2 wydany przez Urząd Pracy
 • Wyjazd w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego - należy dołączyć informację od pracodawcy zawierającą dane pracownika dyplomatycznego lub konsularnego (imię, nazwisko, numer PESEL, okres wykonywania pracy oraz państwo) oraz towarzyszących mu członków rodziny
Czas realizacji  

3 dni robocze lub w okresie od czerwca do września - 10 dni roboczych (w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia prawa do świadczeń, czas realizacji usługi może ulec wydłużeniu)

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie karty EKUZ.

Etapy realizacji usługi  

1.Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja ubezpieczenia, 3. Wydanie karty EKUZ.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • EKUZ
 • praca za granicą
 • leczenie za granicą
 • karta EKUZ
 • NFZ
 • Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą

  Wydanie karty dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska
  państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem
  zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego

  UWAGA: Do realizacji wniosku o kartę
  EKUZ należy wybrać właściwy Oddział NFZ, zgodnie ze zgłoszonym do ubezpieczenia adresem zamieszkania wnioskującego