Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą

Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób
nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska
państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny, wyjazd w celu nauki
(szkoła/studia) lub inny wyjazd czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca
zamieszkania lub uzyskaniem leczenia planowanego

UWAGA: Do realizacji wniosku o kartę EKUZ należy wybrać właściwy Oddział NFZ, zgodnie ze zgłoszonym do ubezpieczenia adresem zamieszkania wnioskującego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Osób ubezpieczonych w NFZ

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • Osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jako członek rodziny w wieku powyżej 18 r.ż. w stopniu pokrewieństwa „dziecko” /„wnuk” - dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki, tj. aktualna legitymacja lub zaświadczenie z uczelni/szkoły (zakres niezbędnych danych na zaświadczeniu dostępny na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/informacje-ogolne)
 • Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych – dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie oraz w przypadku osób, których prawo do świadczeń uzależnione jest od zamieszkiwania na terytorium RP – oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP. W przypadku absolwentów – potwierdzenie zakończenia nauki
 • W przypadku, gdy oddział wojewódzki NFZ nie jest w stanie potwierdzić prawa do świadczeń na podstawie posiadanych informacji, wydanie EKUZ uzależnione jest od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i/lub okazania przez wnioskodawcę odpowiednich dokumentów
Czas realizacji  

3 dni robocze lub w okresie od czerwca do września - 10 dni roboczych (w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia prawa do świadczeń, czas realizacji usługi może ulec wydłużeniu)

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie karty EKUZ.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja ubezpieczenia, 3. Wydanie karty EKUZ.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • EKUZ
 • pobyt czasowy
 • leczenie za granicą
 • karta EKUZ
 • NFZ
 • Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą

  Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób
  nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska
  państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny, wyjazd w celu nauki
  (szkoła/studia) lub inny wyjazd czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca
  zamieszkania lub uzyskaniem leczenia planowanego

  UWAGA: Do realizacji wniosku o kartę EKUZ należy wybrać właściwy Oddział NFZ, zgodnie ze zgłoszonym do ubezpieczenia adresem zamieszkania wnioskującego