Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010

Umożliwia dokonanie zmiany dyspozycji przekazywania świadczenia poprzez wskazanie numeru rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazywane świadczenie emerytalne lub rentowe. Dyspozycja o symbolu PL dotyczy możliwości przekazywania świadczeń wyłącznie na konta w Polsce

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista policyjny, osoba uprawniona do renty rodzinnej

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie z dnia 18 paździenika 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 239, poz. 2404 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Dz. U. z 2015 r., poz. 900 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57)
Wymagane dokumenty  
    ZER-bank-PL/2010
Czas realizacji  

Czas realizacji jest uzależniony od daty złożenia dyspozycji. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o numerze rachunku bankowego, tj. od najbliższego możliwego terminu wypłaty świadczenia

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku zaniedbania lub nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER MSW), a w przypadku bezczynności organu emerytalnego strona może skierować za pośrednictwem Dyrektora ZER MSW, skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010

Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010

Umożliwia dokonanie zmiany dyspozycji przekazywania świadczenia poprzez wskazanie numeru rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazywane świadczenie emerytalne lub rentowe. Dyspozycja o symbolu PL dotyczy możliwości przekazywania świadczeń wyłącznie na konta w Polsce