Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków lub organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy (właściciel bądź posiadacz zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie- zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem
  • decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację
  • pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym będących przedmiotem wniosku
  • kosztorys prac lub robót budowlanych
  • dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych
  • w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorca, do wniosku winien dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie oraz informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • dokumentacja fotograficzna zabytku obrazującą jego stan techniczny
Czas realizacji  

Wnioski rozpatrywane indywidualnie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

1. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/dokumentu.

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe  
  • Dotacja na prace konserwatorskie
  • znajdujących się na terenie gminy
  • restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
  • Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy