Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca wykonujący przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Decyzja w sprawie nadania numeru NIP
  • Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych
  • Uaktualniony odpis Rejestru Przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Kserokopie posiadanych aktualnych zezwoleń wraz z rozkładami jazdy oraz cenników
  • Wykaz kas rejestrujących wraz z kserokopiami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej
  • Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • Informacja dotycząca nazwy banku wraz z numerem rachunku Przewoźnika, na które będą przekazywane dopłaty
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon
Czas realizacji  

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Zawarcie umowy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych

Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych