Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym

Dopisanie / skreślenie współwłaściciela pojazdu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Starosta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 431)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 451)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 621)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.
 • Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.
 • W innych przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: oryginały dowodów własności (np. umowa darowizny, sprzedaży, w przypadku banku - umowa przewłaszczenia) dotyczące danego udziału w pojeździe.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał
 • Dowód opłaty za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy - oryginał.
Czas realizacji  

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Opłaty  

Dopisanie/skreślenie współwłaściciela podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej zmieniającej. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Tryb odwoławczy  

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przygotować oświadczenie. 2. Wypełnić wniosek o rejestrację. 3. Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy. 4. Przygotować pozostałe załączniki. 5. Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów. 6. Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji zmieniającej do decyzji o rejestracji oraz wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dopisanie współwłaściciela pojazdu
 • współwłaściciel pojazdu
 • w dowodzie rejestracyjnym
 • skreślenie współwłaściciela pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym

  Dopisanie / skreślenie współwłaściciela pojazdu.