Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU
Mielec, ul. Żeromskiego 34
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu oraz jeżeli jej dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie, ogłaszane jest co kwartał w Monitorze Polskim.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu (na załączonym formularzu) wraz z opinią o konieczności zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Dokumenty wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym potwierdzające wysokość dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (do wglądu).
  • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
  • Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania.
  • Co najmniej 3 oferty cenowe (ze sklepów).
  • Zaświadczenie o wysokości świadczeń pomocy społecznej pobranych w kwartale miesiąca złożenia wniosku.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Ocena wniosku przez komisję, 3. Podpisanie umowy, 4. Zakup sprzętu przez wnioskodawcę, 5.Przekazanie przyznanego dofinansowania

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   177800470
Fax   177800473
Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.