Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu oraz jeżeli jej dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie, ogłaszane jest co kwartał w Monitorze Polskim.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu (na załączonym formularzu) wraz z opinią o konieczności zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dokumenty wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym potwierdzające wysokość dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (do wglądu).
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 • Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania.
 • Co najmniej 3 oferty cenowe (ze sklepów).
 • Zaświadczenie o wysokości świadczeń pomocy społecznej pobranych w kwartale miesiąca złożenia wniosku.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Ocena wniosku przez komisję, 3. Podpisanie umowy, 4. Zakup sprzętu przez wnioskodawcę, 5.Przekazanie przyznanego dofinansowania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

  Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

  Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.