Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Możliwość uzyskania dofinansowania na projekty, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych w tym m.in. udostępniających ISP, zasoby nauki lub kultury, dostępnych drogą elektroniczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Typy beneficjentów: - jednostki administracji rządowej, - podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), - sądy i jednostki prokuratury, - jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, - uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, - urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie, - państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, - ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, - jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, - biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, - organizacje pozarządowe, - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
Czas realizacji  

Ciągły.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z właściwym regulaminem konkursu.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • II oś POPC
 • wniosek o dofinansowanie
 • działanie 2.4
 • działanie 2.3
 • działanie 2.2
 • działanie 2.1
 • dofinansowanie CPPC
 • POPC
 • CPPC
 • Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  Możliwość uzyskania dofinansowania na projekty, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych w tym m.in. udostępniających ISP, zasoby nauki lub kultury, dostępnych drogą elektroniczną.