Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
DO ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW GRZEWCZYCH LOKALU
ZWIĄZANYCH Z TRWAŁĄ ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA
PRZEPROWADZONĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 14.09.2011 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 4349 z późn. zm., par. 11, ust. 2,)
Wymagane dokumenty  
 • dokumenty o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalanego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej
 • umowa z dostawcą energii cieplnej / inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego
 • - dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu / w przypadku domów jednorodzinnych – w razie braku takiego dokumentu: oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

od decyzji administracyjnej w sprawie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Filii MOPS właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji administracyjnej w sprawie

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku. 2. weryfikacja wniosku 3. wydanie decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   uzyskanie dofinansowania w ramach Lokalnego Programu Osłonowego PONE

  Dofinansowanie do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania

  PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
  DO ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW GRZEWCZYCH LOKALU
  ZWIĄZANYCH Z TRWAŁĄ ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA
  PRZEPROWADZONĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 14.09.2011 r.