Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA KATOWICE
URZĄD MIASTA KATOWICE
KATOWICE, ul. Młyńska 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Kształtowania Środowiska

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji  

Zgodnie regulacjami danej jednostki samorządu terytorialnego

Opłaty  

brak opłaty

Numer konta  

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Tytuł wpłaty  

opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Kwota (PLN)  

17,00

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W Katowicach, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe - działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa, instytucje, itp. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą.

W Katowicach obowiązują dwa wzory deklaracji:
DOK-1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - jest to podstawowy wzór dokumentu
DOK-2 (z załącznikiem DOK-2/A) - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne i/lub kompostujących odpady w kompostowniku przydomowym.

Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zależna jest od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

- 26,30 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów,

- 52,60 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku braku segregacji odpadów ( odpady zmieszane ).

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się miesięcznie, z dołu, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca poprzedni, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr XXIV/497/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 259 33 25
32 259 38 81
32 259 39 70
32 259 39 71
32 259 39 73
32 259 39 74
32 259 38 76

BIP  

http://bip.katowice.eu

Telefon   (32) 259 39 09
Fax   (32) 253 79 84
Słowa kluczowe   Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.