Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OPOLA
URZĄD MIASTA OPOLA
Opole, ul. Rynek 1A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji  

Zgodnie regulacjami danej jednostki samorządu terytorialnego

Opłaty  

brak opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Klauzula spełniająca obowiązek informacyjny przy pozyskiwaniu danych od osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.