Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W STARYM DZIKOWIE
URZĄD GMINY W STARYM DZIKOWIE
Stary Dzików, ul. Kościuszki 79
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

brak opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Starym Dzikowie

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Aby przesłać prawidłowo deklarację postępuj według poniższych punktów:
1. Kliknij przycisk „Załatw sprawę”, pojawi się okienko „Wybór formularza”. Kliknij w nim odnośnik „Przejdź do formularza” obok słowa „Deklaracja” aby pobrać formularz deklaracji.
2. Wypełnij ten formularz i zapisz go w swoim komputerze.
3. Kliknij odnośnik „Przejdź do formularza” obok tekstu „Pismo ogolne”.
4. Wypełnij formularz „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Pismo ogolne.xml”:
a) w polu „Rodzaj pisma” wybierz „informacja”,
b) w polu „Tytuł pisma” wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
c) poniżej w treści pisma można podać np. tekst „Deklaracja w załączeniu” (pole to nie może być puste),
d) w polu „Załączniki” należy załączyć wypełnioną i zapisaną wcześniej deklarację.
5. Podpisz pismo bezpiecznym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP i wyślij. Pisma bez któregoś z tych dwóch podpisów nie będą przyjmowane!

BIP  

http://stary-dzikow.bip.info.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.