Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia mieszkańcom złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości oraz zarządców nieruchomości. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel , użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustawiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie decyzji
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Decyzja stwierdzająca nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podobne usługi  

Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia mieszkańcom złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta.