Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej wraz z oryginałem dowodu osobom, które nienależnie uiściły niniejsza opłatę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). A także mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z oryginałem dowodu wpłaty
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku wraz z przedłożoną dokumentacją. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Decyzja stwierdzająca nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej

Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej wraz z oryginałem dowodu osobom, które nienależnie uiściły niniejsza opłatę.