Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
MIKOŁÓW, Rynek 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Karta informacyjna o przedsięwzięciu (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) - w 3 egzemplarzach
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 w/. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w 3 egzemplarzach
Czas realizacji  

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania

Opłaty  

205 zł

Numer konta  

19 9352 4980 9372 9757 8006 8795

Tytuł wpłaty  

za

Kwota (PLN)  

20

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miasta Mikołów

Dni i godziny  
 • poniedziałek, od 7.30 do 17.00
 • piątek , 7.30 do 14.00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.mikolow.eu

  Telefon   0323248505
  Fax   0323248400
  Słowa kluczowe   Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

  Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
  1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.