Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

W sprawach rejestracji pojazdu
decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu wydaje Starosta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Osób, które chcą złożyć wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu lub/i o wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu lub na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej.
 • Wymagane dokumenty
  przypadku:

  a) POJAZDU MARKI SAM

  - oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że rama pojazdu jest konstrukcji własnej, natomiast pozostałe zespoły i części pojazdu stanowią jego własność,

  b) WYMIANY W POJEŹDZIE PODWOZIA LUB

  RAMY

  - dowód własności podwozia lub ramy (bez numeru fabrycznego),

  c) ,ODZYSKANIU POJAZDU PO KRADZIEŻY,

  - dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży,

  d) NABYCIU POJAZDU W DRODZE LICYTACJI

  PUBLICZNEJ LUB OD SKARBU PAŃSTWA

  – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu,

  e) SĄDOWE PRAWO WŁASNOŚCI

  – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, prawomocne orzeczenie Sądu, w którym zostało ustalone jego prawo własności
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

10 zł - za wydanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

  Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

  W sprawach rejestracji pojazdu
  decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu wydaje Starosta.