Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej (starosta) wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

dotyczy osób, które chcą złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU:

  I. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

  Załączniki:

  a) dowód rejestracyjny,

  b) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

  c) tablice rejestracyjne,

  d) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  e) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 2. PRZEDŁUŻENIE OKRESU CZASOWEGO

  WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU:

  I. Wniosek o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

  II. Załączniki:

  a) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

  b) decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

  c) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  d) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. SKRÓCENIE OKRESU CZASOWEGO

  WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU:

  I. Wniosek o skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

  Załączniki:

  a) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

  b) decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

  c) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,

  d) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

1. OPŁATA SKARBOWA - od złożenia dokumentu

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub

jego odpisu, wypisu, albo kopii
-17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


2. OPŁATA ZA WYDANIE DECYZJI:

- 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z
ruchu na okres 2 miesięcy,
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
- 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,

- 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,

- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej (starosta) wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu