Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

O sprzedaż nieruchomości mogą ubiegać się właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległej. Zbycie nieruchomości może nastąpić jedynie w przypadku kiedy nieruchomość przyłączana nie może być samodzielnie zagospodarowana. Przyłączenie służy do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości wnioskodawcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Kogo dotyczy  

Właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 • Wypełniony formularz wniosku.
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, posiadanych środków finansowych, stanu terenowo - prawnego nieruchomości oraz uzyskania zgody Wojewody.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

Etapy realizacji usługi  

I. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. II. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną. III. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • bezprzetargowa
 • użytkowanie wieczyste
 • sprzedaż
 • gruntu
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

  O sprzedaż nieruchomości mogą ubiegać się właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległej. Zbycie nieruchomości może nastąpić jedynie w przypadku kiedy nieruchomość przyłączana nie może być samodzielnie zagospodarowana. Przyłączenie służy do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości wnioskodawcy.