Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Cyfryzacji wniosku o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Organ - osobę reprezentującą Podmiot Publiczny lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, które to pełnomocnictwo musi być załączone do składanego wniosku. Ewentualne pełnomocnictwo przekazywane w postaci elektronicznej np. w postaci skanu musi być podpisane elektronicznie przez Organ składający wniosek. Dla przedmiotowego wniosku i dla pełnomocnictw składanych poprzez ePUAP obowiązuje podpisanie pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku Ministerstwo Cyfryzacji nadaje wnioskującemu Podmiotowi Publicznemu uprawnienia do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesyła podmiotowi informację zwrotną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego
  • Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu publicznego, jeśli podpisuje osoba z upoważnienia organu
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2 weryfikacja wniosku, 3. Nadanie lub odmowa aktywowania funkcjonalności.

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Cyfryzacji wniosku o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Organ - osobę reprezentującą Podmiot Publiczny lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, które to pełnomocnictwo musi być załączone do składanego wniosku. Ewentualne pełnomocnictwo przekazywane w postaci elektronicznej np. w postaci skanu musi być podpisane elektronicznie przez Organ składający wniosek. Dla przedmiotowego wniosku i dla pełnomocnictw składanych poprzez ePUAP obowiązuje podpisanie pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku Ministerstwo Cyfryzacji nadaje wnioskującemu Podmiotowi Publicznemu uprawnienia do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesyła podmiotowi informację zwrotną.