Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
wojewódzki konserwator zabytków (z terenów nieruchomości wpisanej do rejestr zabytków);

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości
 • Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Wniosek od posiadacza nieruchomości
Czas realizacji  

Do 30 dni
Do 60 dni - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej

Opłaty  

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku;
Oględziny drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia z udziałem przedstawiciela właściwego organu oraz stron biorących udział w postępowaniu;
Wydanie decyzji i jej doręczenie Wnioskodawcy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wniosek
 • usunięcie krzewów
 • usunięcie drzew
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

  Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów