Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 2. W przypadku wyborcy głosującego w kraju należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
 • 3. W przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, głosującego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, do zgłoszenia dołącza się kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Czas realizacji  

1. Wyborca zgłaszający zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. 2. Konsul wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców nie później niż 10 dni przed dniem wyborów.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie wyborcy oddania głosu korespondencyjnie.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego. 2. Weryfikacja zgłoszenia pod względem formalnym. 3. W razie braków, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od dnia wezwania. 4. W razie zaistnienia przesłanek z art. 53c Kodeksu wyborczego, pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. 5. W przypadku istnienia podstaw do uwzględnienia zgłoszenia, przesłanie wyborcy pakietu wyborczego (lub odbiór pakietu przez wyborcę osobiście). 6. Umieszczenie w rubryce „uwagi” w spisie wyborców informacji o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego. 7. Odnotowanie faktu przygotowania, wysłania i odbioru pakietu wyborczego w wykazie pakietów wyborczych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • korespondencyjnie
 • głosowanie
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

  Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.