Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Usługa umożliwiająca złożenie wniosku o Pozwolenie wodnoprawne

Organ właściwy do realizacji usługi  

starosta, marszałek województwa, dyrektor regionalnego zarządu

Kogo dotyczy  

Podmioty chcące uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • operat wodnoprawny;
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą;
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych;
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń;
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, czas realizacji może ulec zmianie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Opłaty  

Opłata skarbowa: od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji starosty do dyrektora regionalnego zarządu; od decyzji dyrektora regionalnego zarządu i decyzji marszałka województwa do Prezesa KZGW

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Etapy realizacji usługi  

Na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   pozwolenie wodnoprawne
  Podobne usługi  

  Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Usługa umożliwiająca złożenie wniosku o Pozwolenie wodnoprawne