Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
3. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywatele RP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
4. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Obywatel Rzeczypospolitej, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • c) w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Aktualna fotografia, odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pokazująca osobę w pozycji frontalnej:
 • a) osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
 • b) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
Czas realizacji  

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie dowodu osobistego składa się do wojewody właściwego ze względu na organ gminy będący wystawcą dowodu osobistego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie dowodu osobistego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez uprawniona osobę. 2. Przekazanie przez organ gminy danych zawartych we wniosku ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego. 3. Przekazanie przez ministra spersonalizowanego dowodu osobistego do wystawcy dowodu osobistego. 4. Osobisty odbiór dowodu osobistego w organie gminy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

  Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

  1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  3. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywatele RP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
  4. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
  1) upływu terminu ważności dowodu;
  2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
  3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  5) przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.