Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Kogo dotyczy  

Żołnierzy rezerwy spełniających łącznie następujące warunki:
1) nie byli przeznaczeni do służby zastępczej,
2) nie byli karani za przestępstwo umyślne,
3) posiadają wykształcenie:
- co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
- co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
- co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wykonywanie obowiązków w ramach NSR
  • Odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę
  • W przypadku posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uwierzytelnioną kopię lub okazanie oryginału posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa
  • Inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach

  • Powyższe dokumenty załącza się do wniosku w formie skanów tych dokumentów, a następnie podczas procesu kwalifikacyjnego przedstawia się je w celu stwierdzenia zgodności tych przesłanych skanów z oryginałami
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykonywanie obowiazków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.