Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Powołanie wnioskodawcy do Terytorialnej Służby Wojskowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a w przypadku wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego - także osoby podlegające temu obowiązkowi. Do terytorialnej służby wojskowej może zostać powołana osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; 3) mająca ukończone osiemnaście lat; 4) niekarana za przestępstwo umyśle; 5) nie była przeznaczona do służby zastępczej; 6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego; 7) nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji; 8) posiadająca wykształcenie: - co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; - co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; - co najmniej podstawowe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Elektroniczna kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
 • Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej
 • Elektroniczna kopia innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do terytorialnej służby wojskowej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • Elektroniczna kopia dowodu osobistego
 • W przypadku osoby będącej absolwentem szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa - elektroniczną kopię zaświadczenia tej szkoły
 • W przypadku osoby będącej członkiem proobronnej organizacji pozarządowej. która podpisała porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych - rekomendację władz tej organizacji
Czas realizacji  

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powołanie do terytorialnej służby wojskowej następuje w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej 2. Rozpatrzenie wniosku przez właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji 3. Decyzja

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • WOT
 • wojska obrony terytorialnej
 • wniosek
 • terytorialsi
 • powołanie
 • obrona terytorialna
 • OT
 • Powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

  Powołanie wnioskodawcy do Terytorialnej Służby Wojskowej