Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zgłoszenia do programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego, szczególnie uzdolnieni, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Załącznik 6 Zaśw. o nie ubieganiu się o stypendium w ramach Poddz. 9.1.3 PO KL 2007-2013 na terenie innego wojew. (z wyłączeniem uczniów mających stałe zameldowanie w wojew. opolskim i uczących się w szkole z wojew. opolskiego)
  • Załącznik 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
  • Załącznik 5 Kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem poświadczających dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, w szczególności kopie świadectw, dyplomów, certyfikatów, wyników egzaminów
  • Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  • Załącznik 2 Poświadczenie o stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkania lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu tożsamości
  • Wniosek w sprawie zgłoszenia do programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zgodny ze wzorem wraz z załącznikami
  • Załącznik 4 Indywidualny planu rozwoju edukacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną
Czas realizacji  

Terminy określa Regulamin Programu

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia do programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   pomoc stypendialna program szkoły gimnazjalne i ponadgimnazialne uczniowie uzdolnieni
Podobne usługi  

Zgłoszenie do programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zgłoszenia do programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.