Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych z Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)

usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Starosta

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. (Dz. U. z 2018 r., poz. 29)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG
Czas realizacji  

Niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Opłaty  

Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie zbioru danych z Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych BDSOG

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Udostępnienie materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • BDSOG
 • zasób geodezyjny
 • powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • materiały geodezyjne
 • Udostępnienie danych z Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)

  usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)