Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm., Art. 11, ust. 1, pkt. 1, Art. 11, ust. 2, Art. 13, Art. 4, ust. 1, pkt. 16, Art. 5, ust. 4, pkt. 2,)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm., Art. 41, ust. 1,)
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
 • Uchwała Nr X/178/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
 • Uchwała Nr XCVI/2000/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
Wymagane dokumenty  
 • Oferta zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - wzór oferty realizacji zadania publicznego
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z dokumentu rejestrowego.
 • Zaktualizowany plan, harmonogram i opis rezultatów zadania – zał. nr 3 do umowy
 • Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów zadania – zał. nr 4 do umowy
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Czas realizacji  

Składanie ofert do dnia 2 stycznia 2020 r.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie decyzję w sprawie wyboru ofert i o udzieleniu dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oferty 2. Ocena formalna i merytoryczna ofert 3. Podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa Lubelskiego o wyborze ofert i udzieleniu dotacji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • konkurs
 • wspieranie
 • sztuka
 • pożytek publiczny
 • otwarty konkurs
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • kultura
 • Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego