Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/03/20/12330
20.03.2023
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór zgody na powiadamianie o zbliżających się terminach płatności, zapłatach i zaległościach
T
2023/03/20/12329
20.03.2023
GMINA JASIENIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2023/03/20/12328
20.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew
T
2023/03/20/12327
20.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2023/03/20/12326
20.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
T
2023/03/20/12325
20.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy
T
2023/03/20/12324
20.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środków Powiatu Iławskiego przyznanych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
T
2023/03/20/12323
20.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
2023/03/20/12322
20.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia - wypisu z ewidencji klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej / uczniowskich klubów sportowych
T
2023/03/20/12321
20.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12146