Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/17/9764
17.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W WARSZAWIE
Wzór wniosku o rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
T
2020/07/17/9763
17.07.2020
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia pobytu stałego
T
2020/07/17/9762
17.07.2020
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia pobytu czasowego
T
2020/07/17/9761
17.07.2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia/powiększenia obszaru chronionego krajobrazu
T
2020/07/17/9760
17.07.2020
URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/17/9759
17.07.2020
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/17/9758
17.07.2020
URZĄD GMINY W DŹWIERZUTACH
Wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7