Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/15/9746
15.07.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.
T
2020/07/15/9745
15.07.2020
URZĄD GMINY POTĘGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/15/9744
15.07.2020
GMINA WILKOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/15/9743
15.07.2020
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/15/9742
15.07.2020
URZĄD GMINY WŁODOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku
T
2020/07/15/9741
15.07.2020
URZĄD GMINY WŁODOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zamieszkałych
T
2020/07/15/9740
15.07.2020
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2020/07/15/9739
15.07.2020
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/07/15/9738
15.07.2020
URZĄD GMINY PIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2020/07/15/9737
15.07.2020
URZĄD GMINY PIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11