Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/06/1641
06.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o ocenę laboratoryjną materiału siewnego
T
2014/06/06/1640
06.06.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku
T
2014/06/06/1639
06.06.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego
T
2014/06/06/1638
06.06.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
T
2014/06/06/1637
06.06.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta
T
2014/06/06/1636
06.06.2014
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielenie rekomendacji dla organizacji pozarządowej
T
2014/06/06/1635
06.06.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zaopiniowanie w sprawach dot. odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planów lub programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2014/06/06/1634
06.06.2014
URZĄD MIASTA BIŁGORAJ
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8