Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców zamierzający prowadzić pracownię psychologiczną, który:

1. posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce,
2. zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • oświadczenie następującej treści:
    „Oświadczam, że:
    1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
    2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

412,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/ dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.