Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe

Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o zwolnienie z zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i / lub do przekazania do Dyrektora RZGW wniosku o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

dowolne podmioty fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • -charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót,
 • - aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót,
 • - pozytywna opinia administratora cieku,
 • - dokument imiennego pełnomocnictwa do działania na rzecz Wnioskodawcy jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone,
 • - jeśli wnioskodawca jest osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną - dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy w charakterze jego ustawowego lub statutowego
 • przedstawiciela osób, które wystąpią w sprawie bezpośrednio w imieniu wnioskodawcy bądź w jego imieniu udzieliły pełnomocnictwa do takiego wystąpienia innej osobie (np. odpis z KRS-u, statut, akt powołania, itp.),
 • - potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej (zawierające tytułu przelewu), zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
 • - odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadający aktualnemu odpisowi z KRS
Czas realizacji  

Wynikający z KPA

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

wynikający z KPA art.. 127 par.1, 2, 3 oraz art.. 129 par. 1, 2, 3 - odwołanie wnosi się w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji zwalniajacej z zakazów

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie wniosku przez wnioskodawcę

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zwolnienie z zakazów
 • RZGW
 • Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe

  Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o zwolnienie z zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i / lub do przekazania do Dyrektora RZGW wniosku o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe.