Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniającego warunki programu zgodnie z zapisami regulaminu może wystąpić: - pełnoletni uczeń; - rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego; - dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM LKT [do pobrania]
 • Zaświadczenie lub elektroniczny odpis dokumentu o rozpoczęciu lub kontynuowaniu przez ucznia, ubiegającego się o stypendium, nauki w publicznej lub niepublicznej szkole, niebędącej szkołą dla dorosłych, prowadzącej kształcenie zawodowe, wystawione przez uprawnionego pracownika szkoły - Wzór zaświadczenia o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki LKT [do pobrania]
 • Kopia/scan świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium lub kopia indeksu (co najmniej strony od 1 do 5 i strony z ocenami za semestr poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium)
 • INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA LKT [do pobrania]
 • Deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem lub jej elektroniczny odpis, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym - DEKLARACJA OPIEKI NAD UCZNIEM_UCZENNICĄ LKT [do pobrania]
 • Kopia/skan wyników obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły - jeśli dotyczy
 • Kopia/skan lub kopie/skany zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach, olimpiadach lub turniejach - jeśli dotyczy
 • Zaświadczenie lub zaświadczenia lub ich elektroniczny odpis wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu, olimpiady lub turnieju - Wzór zaświadczenia o udziale w II etapie okręgowym konkursu lub olimpiady LKT [do pobrania]
 • Kopia/skan zezwolenia na indywidualny program nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji - jeśli dotyczy
 • Kopia/skan zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów - jeśli dotyczy
 • Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w § 4 ust. 3 pkt. 1-6 Uchwały Nr VI/125/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” oraz posiadaniu dokumentów potwierdzających ich spełnianie - Oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów LKT [do pobrania]
 • Klauzula informacyjna oraz oświadczenia LKT [do pobrania]
Czas realizacji  

Termin składania wniosków określa uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wniosek
 • uzdolnieni uczniowie
 • szkoły zawodowe
 • stypendia
 • edukacja
 • Przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.