Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
DRUŻBICE, 77A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy marszałek województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kogo dotyczy  

Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek dotyczący decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części powinien zawierać: 1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części, 2) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem, 3) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją, 4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 5) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną), wraz z numerem REGON i NIP, np. wypis KRS, 6) fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy, 7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

500 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Drużbice 77A, pok. 7

Dni i godziny  
 • Środa - Piątek, 7.30 - 15.30
 • Wtorek, 9.00 - 17.00
 • Poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Ministra Klimatu za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotowa decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.druzbice.bip.gov.pl

  Telefon  
 • 44 631 10 78
 • 44 631 10 79
 • Fax   44 631 12 59
  Słowa kluczowe   Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  Podobne usługi  

  Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

  Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

  Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.