Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku zgłaszającego zamiar odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wszyscy, którym zniszczono obiekt budowlany w wyniku działania żywiołu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz wskazanie terminu ich rozpoczęcia /oryginał/.
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Projekt budowlany (w miejsce szkiców lub rysunków) wykonany wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) - w 4 egzemplarzach /oryginał/, sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego - w przypadku zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego/.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
  • W zależności od potrzeb, do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć:

    -decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/ - w wypadku zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu w sytuacji braku miejscowego planu odbudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji  

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty  

- 17 zł - nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Etapy realizacji usługi  

1. Wyślij wniosek. 2. Poczekaj na jego weryfikację. 3. W ciągu 7 dni urząd wyda decyzję.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=AU-16

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku zgłaszającego zamiar odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu