Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE
AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby prowadzące instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, ścieków zawierające:

  1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

  2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

  3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

  4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

  5) wielkość i rodzaj emisji;

  6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

  7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

  8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu,
 • W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Dni i godziny   od poniedziałku do piątku, 7:30 - 15:30
Tryb odwoławczy  

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Wniosek powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli wniosek dodatkowo zawiera załączniki to każdy z nich powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
W przypadku braków petent zostanie wezwany przez pracownika Urzędu celem uzupełnienia.

BIP  

http://um-augustow.pbip.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.