Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej, III p. pok. 313 A

Dni i godziny  
 • Wtorek-Czwartek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest poprzedzone wydaniem przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinii o zgodnoci lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Komisja jest zobowiązana do wydania opinii w ciągu 14 dni
  zezwolenie może być wydane innej osobie, o ile posiada stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo,
  upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, z wyjtkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi,
  wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/328/UZYSKANIE_ZEZWOLENIA_NA_SPRZEDAZ_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH_W_MIEJSCU_ORGANIZACJI_PRZYJEC_NA_TERENIE_MIASTA_ZIELONA_GORA/

  Telefon   (068) 45 64 313
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.