Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MANOWO
GMINA MANOWO
MANOWO, ul. Szkolna 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Gminy Manowo, pok. nr 2.

Dni i godziny   Poniedziałek - piątek, 7.15-15.15
Tryb odwoławczy  

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

W przypadku, gdy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa – opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa ) – opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 18 % – opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – T.J. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Manowo w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości lub terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Nr rachunku Urzędu Gminy Manowo: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie NR: 11 8566 0003 0000 7979 2005 0126

BIP  

http://bip.manowo.pl/

Telefon  
 • 943183220
 • 943183151
 • Fax   943183289
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.