Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WIERZCHLAS
GMINA WIERZCHLAS
WIERZCHLAS, UL. SZKOLNA 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków
  • Projekt regulaminu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
Czas realizacji  

do 1 miesiąca

Opłaty  

616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze gminy w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków.

313,00 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Wierzchlas

Dni i godziny   w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00
Tryb odwoławczy  

od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Podobne usługi  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków