Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W UJEŹDZIE
URZĄD GMINY W UJEŹDZIE
UJAZD, PL. KOŚCIUSZKI 6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (do wglądu)
 • Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
 • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 • Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają: a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

84 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Stanu Cywilnego

Dni i godziny  
 • Poniedziałek - Czwartek, 7.30 - 15.30
 • Piątek, 8.30 - 16.30
 • Tryb odwoławczy  

  Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.ujazd.bip.cc

  Telefon   44 719-21-29
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
  Podobne usługi  

  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

  Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.