Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY WODZIERADY
URZĄD GMINY WODZIERADY
WODZIERADY, 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (do wglądu)
 • Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
 • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 • Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają: a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

84 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Wodzierady

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 7-15
 • Poniedziałek, 8-16
 • Tryb odwoławczy  

  Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.wodzierady.pl

  Telefon   436773322
  Fax   436773315
  Słowa kluczowe   Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
  Podobne usługi  

  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

  Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.