Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Rozwoju Miasta

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zatwierdzenie projektu budowlanego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • - wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
 • - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu.

 • - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele
  budowlane
 • - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • - specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane
 • - postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektonicznobudowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust.2 pkt 4 ustawy- Prawo Budowlane
 • - upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych- zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
Czas realizacji  

do 30 dni w razie postępowania wyjaśniającego do 65 dni.

Opłaty  

1. Za decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 47 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega:

- wydanie przedmiotowej decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego,

Zwolnione z opłaty skarbowej są np. podmioty:

- Jednostki budżetowe,

- Jednostki samorządu terytorialnego

- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności

urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w

rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 lub 2

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.zielonagora.pl

  Telefon   (+48) 68 45 64 828
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zatwierdzenie projektu budowlanego

  Zatwierdzenie projektu budowlanego

  Zatwierdzenie projektu budowlanego