Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Budownictwa

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zatwierdzenie projektu budowlanego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • - wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
  • - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu.

  • - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele
    budowlane
  • - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • - specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane
  • - postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektonicznobudowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust.2 pkt 4 ustawy- Prawo Budowlane
  • - upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych- zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
Czas realizacji  

do 30 dni w razie postępowania wyjaśniającego do 65 dni.

Opłaty  

1. Za decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 47 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega:

- wydanie przedmiotowej decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego,

Zwolnione z opłaty skarbowej są np. podmioty:

- Jednostki budżetowe,

- Jednostki samorządu terytorialnego

- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności

urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w

rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Łódź, Sienkiewicza 3, p. 1004

Dni i godziny   pn - pt, 8.00 - 16.00
Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.lodzkiwschodni.pl/

Telefon   42 633 71 91
Fax   42 632 93 11
Słowa kluczowe   Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego