Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Załącznik do wniosku: oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
  • 2. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej w sprawie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-68

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
Podobne usługi  

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji