Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MANOWO
GMINA MANOWO
MANOWO, ul. Szkolna 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o stanie majątkowym

Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.Zaświadczenie wydaje się jeżeli:

1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Finansów i Budżetu UG Manowo

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu gminy Manowo, pokój nr 2.

Dni i godziny   Poniedziałek - piatek, 7.15 - 15.15
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłaty
1. Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł.
2. Za wydanie innych zaświadczeń - 17,00 zł.
Uwaga!
Wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz wnioski o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego są zwolnione z opłaty skarbowej.

1. Zaświadczenie wydaję się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
a. stwierdzenia niezalegania w podatkach,
b. stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych,
c. wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
d. stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego,
e. uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego,
f. innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu do którego kierowane jest żądanie.

BIP  

http://www.bip.manowo.pl

Telefon  
 • 943182527
 • 943183220
 • Fax   943183289
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
  Podobne usługi  

  Zaświadczenia o stanie majątkowym

  Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.  Zaświadczenie wydaje się jeżeli:

  1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.  W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.  Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania