Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA I GMINY W POŁAŃCU
URZĄD MIASTA I GMINY W POŁAŃCU
POŁANIEC, UL. RUSZCZAŃSKA 27
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Finansowo Księgowy

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

21 zł - w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.

Numer konta  

85 9425 0008 0000 2349 2006 0015

Tytuł wpłaty  

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Kwota (PLN)  

21.00

Miejsce składania dokumentów  

Referat Finansowo Księgowy pok. 107 lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 218

Dni i godziny  
 • wtorek, 8:00-16:00
 • poniedziałek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  1.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
  2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
  a) stwierdzenia niezalegania w podatkach,
  b) stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, c) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
  d) stwierdzenia figurowania w ewidencji podatkowej jako podatnika podatków
  e) innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
  3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), identyfikator podatkowy, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

  BIP  

  http://bip.umig.polaniec.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

  Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach